1 Timoteovi 2

1

Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi,

2

za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.

3

Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,

4

který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.

5

Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

6

který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,

7

a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.

8

Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování.

9

Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami,

10

ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.

11

Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností.

12

Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše,

13

vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva.

14

A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu.

15

V jejím mateřství je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.