2 Tesalonickým 3

1

Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás

2

a ať jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří.

3

Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého.

4

Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále.

5

Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!

6

Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás.

7

Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli

8

a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.

9

Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.

10

Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

11

Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou.

12

Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.

13

Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro.

14

Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí.

15

Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence.

16

Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.

17

JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU.

18

Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi.