2 Tesalonickým 1

1

Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu:

2

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

3

Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.

4

Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.

5

To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte.

6

Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením,

7

ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly

8

v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše.

9

Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.

10

V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.

11

Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry.

12

Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.