1 Tesalonickým 5

1

O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři.

2

Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.

3

Až lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

4

Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.

5

Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!

6

Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.

7

Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci.

8

My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.

9

Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista,

10

který za nás zemřel, abychom - ať už bdíme nebo spíme - žili společně s ním.

11

Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.

12

Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás.

13

Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj.

14

Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost.

15

Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny.

16

Vždycky se radujte.

17

Neustále se modlete.

18

Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.

19

Ducha neuhašujte.

20

Proroctvími nepohrdejte.

21

Všechno prověřujte; dobrého se držte,

22

zla v každé podobě se varujte.

23

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

24

Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.

25

Bratři, modlete se za nás.

26

Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem.

27

Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům.

28

Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi.