Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Tesalonickým 4

1

Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu.

2

Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista.

3

Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.

4

Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě,

5

nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.

6

Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá.

7

Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení.

8

Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.

9

O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé,

10

jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále rostli.

11

Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili.

12

Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku.

13

Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději.

14

Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.

15

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli.

16

Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.

17

My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.

18

Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic