1 Tesalonickým 3

1

Když už jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami

2

a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře,

3

aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl.

4

Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo.

5

Když jsem to tedy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar.

6

Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás.

7

Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila!

8

Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu!

9

Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem?

10

Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba.

11

Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám.

12

Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.

13

Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.