5 Mojžíšova 27

1

Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím.

2

V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem.

3

Jakmile překročíš Jordán, napiš na ně všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců.

4

Dnes vám přikazuji: Až přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem.

5

Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem.

6

Až Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm Hospodinu, svému Bohu, zápalné oběti.

7

Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem.

8

Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně.

9

Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha.

10

Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím.

11

Toho dne Mojžíš lidu přikázal:

12

Až přejdete Jordán, ať se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu.

13

Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili.

14

Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat:

15

"Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

16

"Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

17

"Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

18

"Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

19

"Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

20

"Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

21

"Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

22

"Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

23

"Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

24

"Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

25

"Zlořečený, kdo se dá uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

26

"Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!"