5 Mojžíšova 22

1

Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru zpět.

2

Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, ať u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš.

3

Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný.

4

Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednout.

5

Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný!

6

Když cestou narazíš na ptačí hnízdo (ať už na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku i s mladými.

7

Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ.

8

Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z ní totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev.

9

Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody vinice.

10

Neorej volem a oslem zapřaženými spolu.

11

Neoblékej si látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu.

12

Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně.

13

Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s ní bude spát, se mu znelíbí,

14

a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s ní spojil, zjistil jsem, že není panna",

15

pak ať otec s matkou té dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány.

16

Otec dívky ať stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil

17

a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství mé dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města.

18

Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho.

19

Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci té dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit.

20

Kdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u té dívky nenašel důkaz panenství,

21

ať ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ať ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo!

22

Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ať oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo!

23

Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s ní,

24

vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo!

25

Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a vyspí se s ní, pak ať zemře jen ten muž.

26

Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního.

27

Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil.

28

Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s ní, pak, budou-li přistiženi,

29

dá ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit.