Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Efezským 6

1

Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné.

2

"Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením:

3

"aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi."

4

Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.

5

Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista.

6

Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.

7

Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem.

8

Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.

9

Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.

10

Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.

11

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.

12

Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

13

Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.

14

Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a

15

obuti připraveností kázat evangelium pokoje.

16

Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.

17

Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.

18

Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.

19

Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia

20

(jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.

21

Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu.

22

Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce.

23

Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista.

24

Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic