Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Efezským 2

1

I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších,

2

jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.

3

My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní.

4

Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou,

5

že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí!

6

Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,

7

aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.

8

Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar;

9

není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.

10

Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.

11

Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci).

12

V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.

13

Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí.

14

On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala.

15

Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj.

16

V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství.

17

Přišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,"

18

neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci.

19

A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.

20

Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.

21

V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu.

22

V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic