Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Efezským 1

1

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši:

2

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

3

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích!

4

V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.

5

Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní.

6

Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném!

7

V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,

8

kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí.

9

Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si,

10

že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu.

11

Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno.

12

My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou.

13

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.

14

Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!

15

Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,

16

nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách.

17

Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.

18

Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými

19

a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím.

20

Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,

21

vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím.

22

Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi,

23

která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic