Galatským 1

1

Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých),

2

a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii:

3

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,

4

který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce,

5

jemuž buď sláva na věky věků. Amen.

6

Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu.

7

Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.

8

Kdyby vám kdokoli - ať už my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!

9

Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!

10

Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!

11

Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka.

12

Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.

13

Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit.

14

Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých vrstevníků, patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic.

15

Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl,

16

že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví,

17

ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než já, ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku.

18

Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny,

19

ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra.

20

Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež!

21

Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie.

22

V judských církvích, které jsou v Kristu, mě osobně vůbec neznali.

23

Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral,"

24

a oslavovali kvůli mně Boha.