Skutky Apoštolské 9

1

Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem

2

a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do Jeruzaléma.

3

Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe.

4

Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"

5

Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.

6

Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat."

7

Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli.

8

Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku.

9

Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil.

10

V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane."

11

Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí

12

a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl."

13

Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě!

14

A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!"

15

Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba - bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele

16

a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno."

17

Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým."

18

Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít.

19

Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky

20

a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn.

21

Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?"

22

Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy.

23

Když už to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí.

24

Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít,

25

a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu.

26

Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník.

27

Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu.

28

A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě.

29

Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život.

30

Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu.

31

Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly.

32

Petr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě.

33

Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a už osm let byl upoután na lůžko.

34

Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned vstal

35

a všichni obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu.

36

V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu Dorkas), která oplývala dobrými skutky a almužnami.

37

V těch dnech však onemocněla a zemřela. Omyli ji a položili do horní místnosti.

38

Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišel.

39

Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi.

40

Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se.

41

On jí podal ruku a pomohl jí vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou.

42

Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřili v Pána.

43

Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha.