Skutky Apoštolské 5

1

Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek;

2

část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.

3

Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole?

4

Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"

5

Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň.

6

Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.

7

Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo.

8

Petr jí řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla.

9

"To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl jí na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe."

10

Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže.

11

Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.

12

Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví.

13

Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil.

14

Množství mužů i žen se přidávalo k Pánu a věřících stále přibývalo.

15

Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, až půjde kolem.

16

Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni.

17

Tehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí

18

nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice.

19

Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim:

20

"Jděte, postavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života."

21

Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu (totiž celé staršovstvo synů Izraele) a poslali pro apoštoly do vězení.

22

Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s hlášením:

23

"Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl."

24

Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo.

25

Vtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznili, stojí v chrámu a učí lid!"

26

Velitel se stráží pro ně ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid neukamenoval.

27

Když je přivedli a postavili před Veleradu, velekněz se jich zeptal:

28

"Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!"

29

Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi.

30

Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili.

31

Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.

32

A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají."

33

Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít.

34

Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven a

35

potom řekl: "Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat.

36

Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo.

37

Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul.

38

Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude.

39

Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu!"

40

A tak ho poslechli. Zavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je.

41

A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno.

42

Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše.