Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Skutky Apoštolské 3

1

Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu.

2

Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral.

3

Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu.

4

Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás."

5

Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane,

6

Petr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!"

7

Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla.

8

Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha.

9

Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha,

10

a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe.

11

Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova sloupoví.

12

Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí?

13

Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit.

14

Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha.

15

Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.

16

Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila.

17

Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové.

18

Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět.

19

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí,

20

až k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše,

21

který zatím musí zůstat v nebi až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.

22

Už Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem já - toho poslouchejte.

23

Každý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.'

24

Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny.

25

Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.'

26

Když Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic