Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Skutky Apoštolské 1

1

První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit

2

až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům.

3

Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království.

4

Když se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit.

5

Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým."

6

Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš už teď království Izraele?"

7

Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.

8

Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa."

9

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku.

10

Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu

11

a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

12

Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty.

13

Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon Zélot a Juda (syn Jakubův).

14

Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci.

15

V té době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl:

16

"Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže,

17

ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě."

18

(Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti.

19

Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.)

20

"V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek ať zůstane pustý a ať v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření ať přijme jiný.'

21

Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi,

22

od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení."

23

Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje.

24

Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil,

25

aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří."

26

Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic