Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Jan 6

1

Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero

2

a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných.

3

Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky.

4

Blížily se židovské svátky Velikonoc.

5

Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?"

6

(To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co má udělat.)

7

Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!"

8

Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl:

9

"Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?"

10

Ježíš však řekl: "Zařiďte, ať se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů.

11

Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli.

12

Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané kousky, ať se nic neztratí."

13

Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli.

14

Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!"

15

Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil na horu.

16

Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru,

17

nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se už setmělo, Ježíš k nim nepřišel.

18

Jezero se začalo vzdouvat silným větrem.

19

Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vyděsili se,

20

ale on jim řekl: "To jsem já, nebojte se!"

21

Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli.

22

Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami.

23

(Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.)

24

Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše.

25

Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?"

26

Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni.

27

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť."

28

"Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho.

29

Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal."

30

"Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš?

31

Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'"

32

Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe.

33

Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."

34

"Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu.

35

Ježíš jim odpověděl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.

36

Ale jak jsem vám řekl: I když jste mě viděli, nevěříte.

37

Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.

38

Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.

39

A toto je vůle Toho, který mě poslal - abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den.

40

Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den."

41

Židé pak na něj reptali, že řekl: "Já jsem ten chléb, který sestoupil z nebe."

42

Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?"

43

"Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš.

44

"Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den.

45

V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně.

46

Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce, je ten, který je od Boha.

47

Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, má věčný život.

48

Já jsem chléb života.

49

Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.

50

Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel.

51

Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa."

52

Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?"

53

Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.

54

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.

55

Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.

56

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

57

Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě.

58

Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."

59

Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum.

60

Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?"

61

Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás uráží?

62

A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?

63

Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.

64

Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.)

65

Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."

66

Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít.

67

"Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti.

68

"Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života

69

a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!"

70

"Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel."

71

A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic