Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Jan 19

1

Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat.

2

Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť

3

a s voláním: "Ať žije židovský král!" jej tloukli holemi.

4

Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle mě je nevinný."

5

Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hle, člověk!" řekl jim Pilát.

6

"Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl jim Pilát. "Podle mě je nevinný."

7

Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna."

8

Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach.

9

Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal.

10

"Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?"

11

Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích."

12

Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!"

13

Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata.

14

Bylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům.

15

Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží.

16

Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci.

17

Ježíš nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota.

18

Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

19

Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.

20

Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky.

21

Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: "Nepiš ‚Židovský král', ale ‚Tento říkal: Jsem židovský král.'"

22

"Co jsem napsal, to jsem napsal," odpověděl Pilát.

23

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku,

24

řekli si spolu: "Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los."

25

U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.

26

Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn."

27

Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě.

28

Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!"

29

Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop a podali mu ji k ústům.

30

Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha.

31

Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích až do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů.

32

A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním.

33

Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy.

34

Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda.

35

Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili.

36

Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost."

37

A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli."

38

Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo.

39

Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber.

40

Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi.

41

Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován.

42

A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic