Jan 14

1

"Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.

2

V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.

3

Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

4

Víte, kam jdu, a cestu znáte."

5

"Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?"

6

"Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

7

Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!"

8

"Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce."

9

"Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'?

10

Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky.

11

Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.

12

Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci.

13

O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.

14

Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám."

15

"Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.

16

Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky,

17

totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.

18

Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.

19

Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy.

20

V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás.

21

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat."

22

Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?"

23

Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.

24

Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo.

25

To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás.

26

Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

27

Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.

28

Slyšeli jste mě říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já.

29

Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.

30

Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic,

31

ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud."