Lukáš 4

1

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť.

2

Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.

3

Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba."

4

Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'"

5

Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa.

6

"Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci.

7

Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje."

8

Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"

9

Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů.

10

Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili,

11

a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"

12

Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"

13

Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.

14

Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.

15

Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili.

16

Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.

17

Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno:

18

"Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu

19

a vyhlásit léto Hospodinovy milosti."

20

Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj.

21

Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli."

22

Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?"

23

Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'"

24

Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený.

25

Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov,

26

ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty.

27

A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman."

28

Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost.

29

Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů,

30

ale on prošel jejich středem a mířil dál.

31

Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil,

32

lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc.

33

V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl:

34

"Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!"

35

"Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.

36

Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?"

37

A zpráva o něm se šířila po celém okolí.

38

Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili.

39

Postavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat.

40

Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.

41

Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš.

42

Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel.

43

On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je mé poslání."

44

Kázal tedy v judských synagogách.