Lukáš 23

1

Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi.

2

Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem."

3

Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.

4

Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle mě je ten člověk nevinný."

5

Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel až sem!"

6

Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?"

7

A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě.

8

Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. Už dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak.

9

Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal.

10

Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali.

11

A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi.

12

Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist.

13

Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid

14

a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby.

15

Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt.

16

Dám ho zbičovat a propustím ho.

17

Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"

18

(Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.)

19

Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit.

20

Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!"

21

Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!"

22

Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily,

23

až se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět.

24

Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt.

25

Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem.

26

Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly.

27

Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.

28

Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!'

29

Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!'

30

Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?"

31

K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince.

32

Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici.

33

Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty.

34

Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!"

35

Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet

36

a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!"

37

Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.

38

Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!"

39

Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on,

40

ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!"

41

Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království."

42

Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji."

43

Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.

44

Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli.

45

Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled.

46

Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!"

47

Všichni v zástupu, který se sešel k té podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč.

48

Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli.

49

Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef,

50

nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království.

51

Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo.

52

Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován.

53

Byl den příprav a blížil se začátek soboty.

54

Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno.

55

Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek.