Marek 16

1

Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše.

2

Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu.

3

Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?"

4

Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký).

5

Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly.

6

On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili.

7

Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl."

8

A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály.

9

V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.

10

Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali.

11

Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili.

12

Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov.

13

Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili.

14

Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného.

15

Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

16

Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.

17

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích,

18

budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví."

19

Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.

20

Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela.