Marek 15

1

Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi.

2

Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.

3

Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí.

4

Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?"

5

Ježíš už ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo.

6

O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně.

7

Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš.

8

Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako obvykle.

9

Pilát se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?"

10

(Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.)

11

Vrchní kněží ale vyburcovali dav, ať žádá o propuštění Barabáše.

12

"A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát.

13

"Ukřižuj ho!" vykřikli všichni.

14

"Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!"

15

Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.

16

Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku.

17

Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní.

18

Pak ho začali zdravit: "Ať žije židovský král!"

19

Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu.

20

Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování.

21

Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž.

22

Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka).

23

Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl.

24

Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme.

25

Ukřižovali ho v devět hodin ráno.

26

Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL.

27

Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.

28

Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit,

29

zachraň sám sebe! Slez z toho kříže!"

30

Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže!

31

Ať ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním.

32

V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.

33

Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"

34

Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!"

35

Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!"

36

Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled.

37

Chrámová opona se roztrhla vedví odshora až dolů.

38

Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!"

39

Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome.

40

Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma.

41

Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou).

42

Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo.

43

Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda už zemřel.

44

Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi.

45

Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen.

46

Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován.