Matouš 4

1

Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla.

2

Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.

3

Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby."

4

On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'"

5

Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu.

6

"Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"

7

Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"

8

Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.

9

"To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi."

10

"Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"

11

Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.

12

Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje.

13

Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí.

14

Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše:

15

"Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů:

16

Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo."

17

Od té doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!"

18

Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej.

19

Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!"

20

Oni hned opustili sítě a šli za ním.

21

Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je

22

a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.

23

Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi.

24

Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval.

25

A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, Judska a Zajordánska.