A A A A A
Česká Bible 21 Century

Matouš 3

1

  V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti:

2

  "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!"

3

  To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!"

4

  Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med.

5

  Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu,

6

  vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.

7

  Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem?

8

  Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání.

9

  A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení!

10

  Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.

11

  Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

12

  Už má lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!"

13

  Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít.

14

  Jan mu v tom ale velmi bránil: "Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?"

15

  "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu nebránil.

16

  Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.

17

  Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic