Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Matouš 28

1

Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.

2

Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm.

3

Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh.

4

Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.

5

"Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.

6

Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.

7

Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci."

8

S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům.

9

Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu.

10

"Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, ať jdou do Galileje. Tam mě spatří."

11

Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo.

12

Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz

13

se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.'

14

Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže."

15

Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno až dodnes.

16

Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil.

17

A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali.

18

Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

19

Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

20

a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic