Matouš 11

1

Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech.

2

Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky

3

s otázkou: "Jsi Ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?"

4

Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte:

5

slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium.

6

A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje."

7

Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící?

8

Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech.

9

Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka.

10

Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.'

11

Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on.

12

Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují.

13

Až po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon.

14

Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.

15

Kdo má uši, slyš!

16

Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé:

17

‚Pískali jsme vám, a netančili jste; naříkali jsme, a neplakali jste!'

18

Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!'

19

Přišel Syn člověka, jí a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky."

20

Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání:

21

"Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu.

22

Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám!

23

A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát až dodnes.

24

Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě."

25

V té době Ježíš řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.

26

Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.

27

Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.

28

Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.

29

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.

30

Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké."