4 Mojžíšova 8

1

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2

"Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, ať těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen."

3

Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

4

Samotný svícen byl od dříku až po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře.

5

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

6

"Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je.

7

Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni.

8

Ať vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích.

9

Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec.

10

Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na ně vloží ruce

11

a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu.

12

Levité ať pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů.

13

Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu.

14

Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji.

15

Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání,

16

neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele,

17

neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je mé. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě,

18

avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity.

19

Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za ně výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem."

20

Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s nimi synové Izraele naložili.

21

Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za ně obřad smíření, aby byli očištěni.

22

Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili.

23

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

24

"Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání.

25

Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude už sloužit.

26

Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti."