4 Mojžíšova 7

1

V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil,

2

přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním,

3

a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek,

4

Hospodin řekl Mojžíšovi:

5

"Přijmi to od nich, ať to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou."

6

Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům.

7

Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky.

8

Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků.

9

Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou.

10

V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář.

11

Hospodin Mojžíšovi řekl: "Ať přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den."

12

Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda.

13

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

14

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

15

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

16

jeden kozel k oběti za hřích,

17

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova.

18

Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar.

19

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

20

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

21

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

22

jeden kozel k oběti za hřích,

23

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova.

24

Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův.

25

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

26

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

27

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

28

jeden kozel k oběti za hřích,

29

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova.

30

Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův.

31

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

32

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

33

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

34

jeden kozel k oběti za hřích,

35

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova.

36

Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův.

37

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

38

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

39

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

40

jeden kozel k oběti za hřích,

41

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova.

42

Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův.

43

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

44

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

45

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

46

jeden kozel k oběti za hřích,

47

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova.

48

Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův.

49

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

50

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

51

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

52

jeden kozel k oběti za hřích,

53

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova.

54

Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův.

55

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

56

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

57

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

58

jeden kozel k oběti za hřích,

59

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova.

60

Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho.

61

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

62

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

63

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

64

jeden kozel k oběti za hřích,

65

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho.

66

Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův.

67

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

68

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

69

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

70

jeden kozel k oběti za hřích,

71

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova.

72

Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův.

73

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

74

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

75

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

76

jeden kozel k oběti za hřích,

77

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova.

78

Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův.

79

Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,

80

jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,

81

jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,

82

jeden kozel k oběti za hřích,

83

dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova.

84

Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků.

85

Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně.

86

Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně.

87

Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů.

88

Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán.

89

A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval.