4 Mojžíšova 33

1

Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta.

2

Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení:

3

Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu.

4

Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy.

5

Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu.

6

Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště.

7

Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem.

8

Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře.

9

Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.

10

Vyšli z Elimu a utábořili se u Rudého moře.

11

Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin.

12

Vyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce.

13

Vyšli z Dofky a utábořili se v Aluši.

14

Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití.

15

Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj.

16

Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě.

17

Vyšli z Kibrot-hataavy a utábořili se v Chacerotu.

18

Vyšli z Chacerotu a utábořili se v Ritmě.

19

Vyšli z Ritmy a utábořili se v Rimon-perecu.

20

Vyšli z Rimon-perecu a utábořili se v Libně.

21

Vyšli z Libny a utábořili se v Rise.

22

Vyšli z Risy a utábořili se v Kehelatě.

23

Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer.

24

Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě.

25

Vyšli z Charady a utábořili se v Makhelotu.

26

Vyšli z Makhelotu a utábořili se v Tachatu.

27

Vyšli z Tachatu a utábořili se v Terachu.

28

Vyšli z Terachu a utábořili se v Mitce.

29

Vyšli z Mitky a utábořili se v Chašmoně.

30

Vyšli z Chašmony a utábořili se v Moserotu.

31

Vyšli z Moserotu a utábořili se v Bne-jaakanu.

32

Vyšli z Bne-jaakanu a utábořili se v Chor-gidgadu.

33

Vyšli z Chor-gidgadu a utábořili se v Jotbatě.

34

Vyšli z Jotbaty a utábořili se v Abroně.

35

Vyšli z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberu.

36

Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin.

37

Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země.

38

Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel.

39

Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let.

40

Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele.

41

Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně.

42

Vyšli z Calmony a utábořili se v Punonu.

43

Vyšli z Punonu a utábořili se v Obotu.

44

Vyšli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hranici.

45

Vyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu.

46

Vyšli z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimu.

47

Vyšli z Almon-diblatajmu a utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó.

48

Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu.

49

Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu až po Abel-šitim.

50

Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi:

51

"Řekni synům Izraele: Až přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,

52

vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny.

53

Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji!

54

Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.

55

Pokud obyvatele té země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet.

56

To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám."