4 Mojžíšova 26

1

Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona:

2

"Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje."

3

Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto:

4

"Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta:

5

Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský,

6

Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský.

7

To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů.

8

Palu měl syna Eliaba

9

a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu.

10

Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením.

11

Korachovi synové ale nevymřeli.

12

Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj rod jaminský, Jachin a z něj rod jachinský,

13

Cochar a z něj rod cocharský, Šaul a z něj rod šaulský.

14

To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů.

15

Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod chagijský, Šuni a z něj rod šunijský,

16

Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský,

17

Arodi a z něj kmen arodijský, Areli a z něj kmen arelijský.

18

To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů.

19

(Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.)

20

Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašský.

21

Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský.

22

To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů.

23

Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský,

24

Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský.

25

To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů.

26

Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod elonský, Jachleel a z něj rod jachleelský.

27

To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů.

28

Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim.

29

Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský.

30

Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký,

31

Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský,

32

Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský.

33

Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.

34

To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů.

35

Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanský.

36

Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský.

37

To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech.

38

Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský, Achiram a z něj rod achiramský,

39

Šufam a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský.

40

Synové Belovi: Ard a Naáman: z Arda rod ardský, z Naámana rod naámanský.

41

To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů.

42

Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi Danovy po svých rodech.

43

Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů.

44

Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijský.

45

Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský.

46

Ašerova dcera se jmenovala Serach.

47

To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů.

48

Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijský,

49

Jecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský.

50

To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů.

51

Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů.

52

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

53

Ať je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob.

54

Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti.

55

Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení.

56

Dědictví jim bude rozděleno losem, ať už malému či velkému.

57

Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský.

58

Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod mušijský, rod korachovský. Kehat zplodil Amrama.

59

Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam.

60

Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.

61

Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň.

62

Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví.

63

Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu.

64

Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj.

65

O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův.