4 Mojžíšova 2

1

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:

2

"Ať synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; ať táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání."

3

Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův,

4

a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů.

5

Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův,

6

a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů.

7

Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův,

8

a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů.

9

Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první.

10

Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův,

11

a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů.

12

Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův,

13

a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů.

14

Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův,

15

a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů.

16

Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí.

17

Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu.

18

Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův,

19

a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů.

20

Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův,

21

a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů.

22

Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho,

23

a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů.

24

Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí.

25

Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův,

26

a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů.

27

Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův,

28

a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů.

29

Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův,

30

a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů.

31

Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední.

32

Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů.

33

Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité.

34

Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců.