4 Mojžíšova 17

1

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2

"Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ať ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka.

3

Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení."

4

Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře.

5

To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše.

6

Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!"

7

Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva!

8

Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání

9

a Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil:

10

"Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář.

11

Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do ní žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za ně obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!"

12

Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu už vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření.

13

Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, ať je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do posledního?"