4 Mojžíšova 12

1

Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!"

2

Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel.

3

(Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.)

4

Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli.

5

Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli,

6

řekl: "Slyšte má slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen.

7

S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům!

8

S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?"

9

Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel.

10

Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná,

11

řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali.

12

Prosím, ať má sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!"

13

Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!"

14

Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby jí otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? Ať je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět."

15

Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět.

16

Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran.