Malachiáš 4

1

Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!

2

Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a budete dovádět jako telátka vypuštěná z maštale.

3

Tehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.

4

Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael.

5

Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše,

6

aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím.