Malachiáš 3

1

Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů.

2

Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče!

3

Usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti.

4

Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů.

5

Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky, křivopřísežníky, utlačovatele nádeníků, vdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů.

6

Já Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.

7

Už od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte se.

8

Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě okrádáte! "Jak tě okrádáme?" ptáte se. Na desátcích a obětech!

9

Jste naprosto prokletí, že mě okrádáte, vy, celý národe!

10

Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.

11

Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů.

12

Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů.

13

Hrozně mě urážíte, praví Hospodin. "Jak tě urážíme?" ptáte se.

14

Říkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako truchlící?

15

Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou."

16

Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli.

17

Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a já k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží.

18

Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží.