Zacharjáš 6

1

Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu.

2

První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci,

3

třetí bělouši a čtvrtý grošáci - samí statní hřebci.

4

"Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou.

5

"To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl.

6

"Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi vyrážejí bělouši, grošáci pak do země na jihu."

7

Když ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: "Projděte celou zem!" A tak prochodili zem.

8

Potom na mě zavolal: "Podívej se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem."

9

Dostal jsem slovo Hospodinovo:

10

"Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova.

11

Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova,

12

se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám.

13

To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to obojí bude ve shodě.'

14

Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi, Tobiášovi, Jedajášovi a Chenovi, synu Cefaniášovu.

15

Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha."