Zacharjáš 11

1

Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí!

2

Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je vykácen!

3

Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny zničeny!

4

Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku.

5

Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je nešetří.

6

Proto ani já už nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale já je nevysvobodím."

7

Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce

8

a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce už mě měly dost.

9

Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umření, ať umře; co se ztratilo, ať je ztraceno; a ty zbývající ať se spolu třeba požerou!"

10

Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy.

11

Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří mě pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina.

12

Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrných.

13

Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu.

14

Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem.

15

Tehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře.

16

Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s kopýtky.

17

Běda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho pravé oko! Ať mu ta paže úplně ochrne, ať mu to pravé oko oslepne!"