Jonáš 2

1

Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci.

2

V břiše té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu,

3

a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel mé volání.

4

Uvrhl jsi mě do hlubin, doprostřed moře mě strhl vír. Pohřben jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnami.

5

Myslel jsem, že jsem odehnán, že na mě nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám?

6

Voda mě obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, má hlava tone v chaluhách.

7

Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys mě však z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj!

8

Když už mě život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. Má modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám.

9

Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti.

10

Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!" Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu.