Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Ámos 7

1

Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle - nachystal roje kobylek!

2

Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!"

3

A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl Hospodin.

4

Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem,

5

řekl jsem: "Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!"

6

A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin.

7

Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce.

8

"Co vidíš, Amosi?" zeptal se mě Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele. Víckrát už je neušetřím.

9

Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny, až s mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!"

10

Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést.

11

Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'"

12

Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam.

13

V Bet-elu už ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!"

14

Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky.

15

Hospodin mě ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.'

16

Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!'

17

Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael musí být jistojistě ze své země vysídlen!"

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic