3 Mojžíšova 21

1

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu,

2

jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a bratru,

3

také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže.

4

Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil.

5

Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle.

6

Ať jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Boha; proto ať jsou svatí.

7

Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu.

8

Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť já Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý.

9

Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; ať je upálena.

10

Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho.

11

Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce.

12

Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! Já jsem Hospodin.

13

Ožení se jen s pannou.

14

Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu,

15

aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť já jsem Hospodin, jeho Posvětitel!"

16

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

17

"Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha.

18

Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený,

19

se zmrzačenou nohou či rukou,

20

hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či lišejem, ani kleštěnec.

21

Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. Má vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha.

22

Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů.

23

Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť já jsem Hospodin, jejich Posvětitel."

24

Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele.