3 Mojžíšova 20

1

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2

"Řekni synům Izraele: Kdokoli, ať už Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje.

3

Já sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil mé svaté jméno!

4

Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho,

5

já sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu.

6

Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu.

7

Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!

8

Zachovávejte má pravidla a plňte je. Já jsem Hospodin, váš Posvětitel.

9

Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev ať padne na něj!

10

Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice.

11

Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!

12

Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev ať padne na ně!

13

Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!

14

Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte!

15

Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte.

16

Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s ní pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!

17

Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s ní a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu.

18

Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze svého lidu.

19

Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu.

20

Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní.

21

Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní.

22

Zachovávejte všechna má pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v ní bydleli.

23

Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, až se mi zhnusili.

24

Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, já sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů.

25

Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí.

26

Buďte mi svatí, neboť já Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji.

27

Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev ať padne na ně!"