3 Mojžíšova 1

1

Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání:

2

"Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, ať je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu.

3

Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, ať přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.

4

Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné.

5

Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání.

6

Potom ať zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly.

7

Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví.

8

Na ně pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem.

9

Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.

10

Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - ať přivede samce bez vady

11

a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran.

12

Potom ať rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.

13

Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.

14

Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ať přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.

15

Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře.

16

Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel.

17

Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu."