Jóel 3

1

Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím,

2

shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a mé dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Rozdělili si moji zemi

3

a losovali o můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili.

4

Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatím!

5

Pobrali jste mé stříbro a zlato, mé vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů.

6

Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti.

7

Hle, já je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím.

8

Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin.

9

Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci!

10

Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch ať řekne: "Jsem udatný!"

11

Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny!

12

Jen ať se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí.

13

Uchopte srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis už je plný, káď už přetéká; jejich hanebnost je veliká!

14

Davy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudku!

15

Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd.

16

Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností.

17

A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou už do něj cizáci.

18

V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí.

19

Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich zemi.

20

Juda však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení.

21

Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin!