Ozeáš 8

1

Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli.

2

Ano, volají: "Bože náš, Izrael tě zná!"

3

Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník.

4

Dosazují si krále, ale beze mě; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě.

5

Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní?

6

To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na třísky to tele v Samaří!

7

Protože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci.

8

Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek.

9

Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence!

10

Prodávali se mezi pohany, já je teď ale shromáždím, aby už brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži.

11

Efraim má tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale staly oltáře k hřešení!

12

Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by nerozuměli!

13

Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli - Hospodinu se to nelíbí! Teď si připomene jejich provinění a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta!

14

Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. Já ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne!