Ozeáš 6

1

"Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří.

2

Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít,

3

abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží."

4

Co mám s tebou, Efraime, dělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá!

5

Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby mé úsudky jak světlo zářily.

6

Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly.

7

Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní!

8

Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí.

9

Jako loupežníci číhající na lidi, takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti!

10

V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael.

11

Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím,