Ozeáš 3

1

Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče."

2

Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a půldruhého chomeru ječmene.

3

Potom jsem jí řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani já s tebou."

4

Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků.

5

Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.