Ozeáš 12

1

Efraim mě zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je.

2

Větrem se krmí Efraim, honí se za větrem východním, celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta.

3

Hospodin má žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí!

4

Už v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil.

5

Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil -

6

Hospodin je Bůh zástupů, má jméno Hospodin!

7

Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj.

8

Kramář má v ruce falešná závaží, miluje podvody.

9

Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!"

10

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od vyjití z Egypta; pošlu tě bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš!

11

Já mluvím skrze proroky, já sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji.

12

Gileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných!

13

Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu.

14

Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí!