Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Daniel 12

1

"V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn - každý, kdo je zapsán ve knize.

2

Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.

3

Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky!

4

Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste."

5

Já Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším.

6

Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy už ty hrůzy skončí?"

7

Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí."

8

Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?"

9

"Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas.

10

Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.

11

Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnů.

12

Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů.

13

Ty však vytrvej až do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic