Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Mojžíšova 1

1

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

2

Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.

3

Bůh řekl: "Ať je světlo!" - a bylo světlo.

4

Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.

5

Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první.

6

Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!"

7

Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se.

8

Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý.

9

Bůh řekl: "Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!" - a stalo se.

10

Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré.

11

Tehdy Bůh řekl: "Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se.

12

Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré.

13

Byl večer a bylo ráno, den třetí.

14

Bůh řekl: "Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;

15

budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se.

16

Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.

17

Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,

18

aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.

19

Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.

20

Bůh řekl: "Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!"

21

Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré.

22

Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi."

23

Byl večer a bylo ráno, den pátý.

24

Bůh řekl: "Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se.

25

Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.

26

Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."

27

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

28

A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi."

29

Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.

30

Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se.

31

Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic